Informácie o možnosti hlasovania zo zahraničia

16.11.2011 12:16

Na základe žiadosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v ČR zverejňujeme následujúcu informáciu o možnosti hlasovania zo zahraničia:

Hlasovať vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky má možnosť každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov
veku. V zmysle Zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je možné hlasovať zo zahraničia prostredníctvom pošty. Svoje právo si teda môžu uplatniť aj občania, ktorí sa v deň konania volieb nenachádzajú na území Slovenskej republiky.
Voľby do NRSR sa uskutočnia 10. marca 2012

Ako môžu hlasovať voliči – občania Slovenskej republiky zo zahraničia?
Postup závisí od Vašej odpovede na otázku:
Máte trvalý pobyt na území Slovenska?
Ako voliť zo zahraničia?

Nie, nemám trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
1. Žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu voličov
Volič s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky musí požiadať o zapísanie do osobitného zoznamu voličov.
Žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu voličov musí zaslať na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka,
oddelenie organizačných vecí,
Kutlíkova 17,
852 12 Bratislava 5
tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb, t.j. 20. januára 2012.
K žiadosti volič priloží:
a) čestné vyhlásenie, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (v slovenskom jazyku),
b) fotokópiu časti platného cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi, alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
Dôležitý termín: 20. január 2012
Vzor žiadosti nájdete na stránke: https://www.minv.sk/?volba-postou1
2. Doručenie hlasovacích lístkov voličovi
Mestská časť Bratislava-Petržalka na základe doručenej žiadosti so všetkými požadovanými náležitosťami dopíše voliča do osobitného zoznamu voličov a na adresu uvedenú v písomnej žiadosti najneskôr 35 dní predo dňom volieb (t.j. najneskôr 4. februára 2012) zašle obálku, ktorá obsahuje:
a) hlasovacie lístky, ich počet bude totožný s počtom zaregistrovaných kandidátnych
listín,
b) obálku s odtlačkom úradnej pečiatky Mestskej časti Bratislava-Petržalka; je určená
na vloženie jedného hlasovacieho lístka,
c) poučenie o spôsobe hlasovania - spôsob úpravy hlasovacieho lístka,
d) návratnú obálku s heslom „VOĽBA POŠTOU“, adresou Miestneho úradu mestskej
časti Bratislava-Petržalka ako adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa.
Dôležitý termín: 4. február 2012

Áno, mám trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a
v čase volieb sa zdržiavam mimo jej územia.
1. Žiadosť o voľbu poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia musí požiadať o voľbu poštou.
Žiadosť o voľbu poštou musí zaslať na adresu obecného (mestského, miestneho) úradu v mieste svojho trvalého pobytu tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom
volieb, t.j. 20. januára 2012.
Dôležitý termín: 20. január 2012
Vzor žiadosti nájdete: https://www.minv.sk/?volba-postou2
2. Doručenie hlasovacích lístkov voličovi
Obec (mesto, mestská časť) na adresu v cudzine, ktorú volič uviedol v žiadosti, najneskôr 35 dní predo dňom volieb (t.j. najneskôr 4. februára 2012) zašle obálku, ktorá obsahuje:
a) hlasovacie lístky, ich počet bude totožný s počtom zaregistrovaných kandidátnych
listín,
b) obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti);
je určená na vloženie jedného hlasovacieho lístka,
c) poučenie o spôsobe hlasovania - spôsob úpravy hlasovacieho lístka,
d) návratnú obálku s heslom „VOĽBA POŠTOU“, adresou obecného
(mestského, miestneho) úradu ako adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa.
Dôležitý termín: 4. február 2012

Vybrať jeden hlasovací lístok ....
Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady jeden hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky a túto zalepí.
Prednostný hlas ....
Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale započíta sa v prospech kandidujúceho subjektu.
Vložiť hlasovací lístok do obálky ....
Volič musí vložiť hlasovací lístok do obálky s odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti), túto zalepí a vloží do návratnej obálky s heslom „VOĽBA POŠTOU“.
Odoslať návratnú obálku ....
Návratnú obálku odošle poštou. Na návratnej obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa.
Na základe nej okrsková volebná komisia vyznačí v zozname voličov, že volič zaslal návratnú obálku. Obálka s hlasovacím lístkom bude vložená do volebnej schránky.
Odporúčame obálku odoslať doporučene (volič má doklad o odoslaní zásielky). Poštovné uhrádza volič.
Do výsledku hlasovania bude započítaný hlasovací lístok doručený:
a) v prípade, že volič nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky Miestnemu úradu
mestskej časti Bratislava-Petržalka najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom
volieb, t.j. v piatok 9. marca 2012,
b) v prípade, že volič má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky obecnému (mestskému, miestnemu) úradu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb, t.j.
v piatok 9. marca 2012.
Dôležitý termín: 9. marec 2012


Zdroj informácií: www.minv.sk (Ako hlasovať?)
 

Späť