Informácie o nás

 

 

Cieľom Obce Slovákov v Českej republike je udržiavanie a pestovanie národného povedomia svojich členov, vytváranie podmienok pre naplňovanie ich kultúrnych a spoločenských potrieb. Hlavným obsahom činnosti ROS HK je pestovanie "slovenskosti" a vzájomnosti Slovákov a Čechov,  ako aj  účasť na verejnom živote v Hradci Králové. Svojou činnosťou chceme naďalej rozvíjať vzťahy s družobným mestom Banská Bystrica. Ciele ROS HK sa realizujú prostredníctvom besied, prednášok, priateľských stretnutí, ako aj ostatnou kultúrnou, osvetovou a verejne prospešnou činnosťou. Postupne by mal byť vytvorený kvalitný informačný servis pre priaznivcov česko-slovenských vzťahov.

Regionálna Obec Slovákov v Hradci Králové (ROS HK) je občianske združenie, ktoré vzniklo koncom roku 2005 ako trinásta regionálna obec Slovákov v Českej republike. K 28.2.2006 malo toto združenie 70 registrovaných členov, k 15.6.2007 už 117 registrovaných členov, začiatkom roku 2010 už malo viacej ako 200 členov. Ku dňu 24.3.2010 bolo naše občianske združenie zaregistrované u Ministerstva vnutra pod novým IČO: 228 74 887 ako samostatná organizácia nezávislá na Obci Slovákov ČR Praha.

 

Záujemci o členstvo v našej regionálnej obci môžu vyplniť členskú prihlášku a odovzdať ju predsedníčke Julke Špalkovej.

 

STANOVY

REGIONÁLNEJ OBCE SLOVÁKOV V HRADCI KRÁLOVÉ

 

Časť I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

čl. 1

Názov a sídlo

 

Občianske sdruženie prijalo názov Regionálna obec Slovákov v Hradci Králové.

Jej sídlom je Průběžná 1752, 500 09, Hradec Králové 9.

 

čl. 2

Poslanie a základné princípy činnosti

 

  Regionálna obec Slovákov v Hradci Králové (ďalej len Obec), je samostatným, nezávislým, dobrovoľným združením občanov slovenskej národnosti žijúcich v ČR a priaznivcov Slovenska a slovenskej kultúry.

 

čl. 3

 Obec je právnickou osobou, vystupuje v právných vzťahoch svojím menom a za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom. Členovia Obce neručia za záväzky Obce.

 

Časť II

Predmet činnosti

 

Čl. 4

 

Základom činnosti Obce je združovanie občanov slovenskej, českej a ďalších národností k udržovaniu slovenských tradícií, šíreniu národného povedomia a vzájomnosti Slovákov a Čechov.

Tento cieľ chce Obec dosahovať organizovaním stretnutí, kultúrnych a spoločenských podujatí v súčinnosti s regionálnými orgánmi, zdeľovacími prostriedkami a ďalšími inštitúciami.

 

Časť III

 

čl. 5

Členstvo  

Členstvo v Obci je dobrovoľné, všetci členovia sú si rovní.

 

  čl. 6

Členstvo v Obci vzniká na základe písomnej prihlášky po dovŕšení 15 rokov a registrácii vo výbore Obce.

  

čl. 7

 Práva členov

Každý člen má právo zúčastňovať sa na činnosti Obce, predávať svoje návrhy a doporučenia pre zlepšenie činnosti a ďalší rozvoj, byť volený do orgánov obce po dovršení 18 rokov. Ďalej zrušiť svoje členstvo bez udania dȏvodov.

 

  

čl. 8

Povinnosti členov 

Povinnosťou každého člena je dodržovať stanovy Obce, aktívne vykonávať zverené funkcie, platiť schválený ročný členský príspevok. Výšku členského príspevku schvaluje Konferencia Obce.

 

čl. 9

Zánik členstva 

Členstvo v Obci zaniká vystúpením, vylúčením, zánikom Obce a úmrtím člena.

O vylúčení člena rozhoduje výbor Obce.

 

Časť IV.

Orgány Obce

 

čl. 10

Konferencia 

Je najvyšším orgánom Obce. Je zvolávaná minimálne jedenkrát za tri roky. Volí výbor a revíznu komisiu, schvaľuje plány činnosti, rozpočet a hospodárenie, výšku členských príspevkov a organizačné zmeny vrátane zániku Obce.

 Schaľuje Stanovy a ich zmeny. Usnesenia Konferencie sú právoplatné nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov.

 

čl. 11

Výbor

Výbor je 5 členný. V čele stojí predseda, ktorý je štatutárným zástupcom. Za vedenie účtovníctva zodpovedá hospodár. Výbor zodpovedá za plnenie záverov Konferencie, kontrolu vedenia účtovníctva a riadenie Obce mezi Konferenciami. Ďalej má výbor právo po rezignácii, či odchode člena výboru kooptovať na jeho miesto nového člena. Výmena viac než 2 členov výboru podlieha schváleniu členskou schȏdzou.

Rovnaké pravidlá platia i pre reviznú komisiu. Výbor má právo ustavovať ďalšie pomocné orgány pre zaistenie činnosti Obce. Jeho funkčné obdobie je trojročné.

 

čl. 12

 Hospodárenie

Činnosť Obce je zaisťovaná z členských príspevkov, darov a dotácii. Za správne hospodárenie v súlade s platnými právnými predpismi zodpovedá výbor.

Predseda a hospodár majú podpisové právo.

 

čl. 13

 Revízna komisia

Je trojčlenná, vedená predsedom Revíznej komisie. Zodpovedá za pravidelné kontrolovanie hospodárenia Obce minimálne jedenkrát ročne. Výsledky kontrol predkladá Konferencii. Jej volebné obdobie je trojročné.

  

 

Časť V

Záverečné ustanovenia

 

čl. 14

 Zánik Obce

O ukončení činnosti obce rozhoduje Konferencia nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. Za právne a účtovné ukončenie činnosti zodpovedá predseda Obce a hospodár.